top of page

Regulamin

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są szkolenia krótkie prezentowane na stronie: https://www.damianzawadzki.com/szkolenia-j%C4%99zykowe

 2. Organizatorem szkolenia jest firma Damian Zawadzki Trening Językowy.

 3. Czas trwania szkolenia określony jest w godzinach lekcyjnych, gdzie jedna godzina lekcyjna to 45 minut.

 4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty za szkolenie najpóźniej jeden dzień roboczy przed szkoleniem.

 5. Płatności za szkolenie uczestnik dokonuje przelewem.

 6. Uczestnik szkolenia ma prawo do rezygnacji ze szkolenia. Rezygnacja powinna zostać przesłana na adres e-mail organizatora, tj. jestem@damianzawadzki.pl.

 7. W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty pomniejszoną o proporcjonalną opłatę za szkolenie do dnia złożenia rezygnacji.

 8. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za szkolenie w pełnej wysokości.

 9. W przypadku odwołania szkolenia kwota wpłacona na poczet szkolenia  zostanie zwrócona w całości w ciągu 7 dni od planowanej daty szkolenia na konto bankowe uczestnika.

 10. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim.

 11. Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.

 12. Organizator nie wyraża zgody na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych i otrzymanych w trakcie szkolenia.

 13. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody organizatora.

 14. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkolenia w formie pisemnej do organizatora najpóźniej w terminie do 7 dni od daty zakończenia szkolenia.

 15. Reklamacja powinna określać: dane uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę szkolenia, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

 16. Organizator ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.

bottom of page