top of page

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 

 • Administratorem danych osobowych jest firma Damian Zawadzki Trening Językowy z siedzibą w Torunia przy Kasztanowej 31D/49.

 • Dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imienia, nazwiska, telefonu, adresu e-mail oraz pozostałych danych do faktury.

 • Dane osobowe są zbierane w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celach rachunkowych i podatkowych.

 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • umowy na przeprowadzenie usługi szkoleniowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”);

 • wypełniania obowiązków prawnie ciążących na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”)  - rozliczenia rachunkowe, podatkowe;

 • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią, dochodzenia należności, jak również obrony przed Pana/i roszczeniami z tytułu wykonania umowy o przeprowadzenie usługi szkoleniowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do  zawarcia umowy z administratorem w celu zapisu i wzięcia udziału w szkoleniu. Brak podania danych uniemożliwi uczestnictwo w szkoleniu.

 • Dane identyfikacyjne, kontaktowe  oraz dane dotyczące odbytych szkoleń  będą przetwarzane przez okres 10 lat od daty ich uzyskania. Dane rozliczeniowe będą przechowywane przez okres 6 lat po dacie zakończenia szkolenia.

 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty powiązane z administratorem na podstawie umów powierzenia (obsługujące administratora firmy w zakresie hostingu, administracji systemu oraz poczty e-mail).

 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Z administratorem danych osobowych możesz skontaktować poprzez adres mailowy: jestem@damianzawadzki.pl.

bottom of page